Vedic System Of Astrology

อัญมณีแห่งโชคลาภ

อัญมณีแห่งโชคลาภของคุณ ?
คุณสามารถค้นหาอัญมณีแห่งโชคลาภของคุณ โดย กรอก/เลือกวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิดให้ครบถ้วน และคลิ๊กปุ่ม "ค้นหาอัญมณี"
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแนะนำให้เปิดใน เดสก์ทอป (Desktop)

น.
LAT : LNG : UTC :
น.
LAT : LNG : UTC :
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , , เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการเลือกอัญมณี

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือเลือกจากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง